Skip to main content

EU Kids Online

O autoroch

doc. Pavel Izrael, PhD.

Národný koordinátor za Slovensko pre výskumný network EU kids online IV (2015-2020 ) - je vedúcim Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Národný koordinátor za Slovensko pre výskumný network EU kids online IV (2015-2020 ) - je vedúcim Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zaoberá sa problematikou rodičovskej mediácie, vplyvu médií na rodiny a mediálnou výchovou. Je spoluautorom učebnice mediálnej výchovy pre základné školy. Člen riadiaceho výboru v európskom výskumnom projekte ISCH COST Action IS1410 The Digital Literacy and multimodal practices of young children (2015 – 2019). Hlavný riešiteľ projektu Vega 1/0638/17: Mediálne návyky a kompetencie detí v ranom detstve a mladšom školskom veku. Stojí za webovou stránkou rodinaamedia.ku.sk, ktorá je zameraná na mediálnu výchovu v rodine a je určená rodičom a vychovávateľom.

doc. PhDr. Angela Almašiová, PhD.

Angela Almašiová, PhD. je odbornou asistentkou na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Angela Almašiová, PhD. je odbornou asistentkou na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zaoberá sa výskumom životného štýlu mladých ľudí spojeným hlavne s rôznymi druhmi rizikového správania – užívanie návykových látok, excesívne používanie internetu a pod. Je spoluriešiteľkou viacerých domácich a zahraničných grantov v uvedenej oblasti.

doc. Juraj Holdoš, PhD.

Juraj Holdoš, PhD. je odborný asistent na katedre psychológie filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Juraj Holdoš, PhD. je odborný asistent na katedre psychológie filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zaujíma sa o používanie nových medií najmä mladými ľuďmi, závislosť od internetu a jej možnosti liečby. Pôsobí tiež ako psychológ v Poradenskom centre KU. Od roku 2013 do 2015 je hlavným riešiteľom výskumného projektu Internetová závislosť a osobnosť typu D (Sociálna inhibícia a negatívna afektivita v kontexte problematického používania internetu v populácii univerzitných študentov). Zástupca Katolíckej univerzity v úlohe experta na Ministerstve práce, sociálnych veci a rodiny v projekte Podpora ochrany detí pred násilím a v pracovnej skupine ku vzniku Linky pomoci.

PhDr. Katarína Kohútová, PhD.

Katarína Kohútová, PhD. je odbornou asistentkou na Katedre sociálnej práce Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Katarína Kohútová, PhD. je odbornou asistentkou na Katedre sociálnej práce Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pregraduálne vyštudovala psychológiu na Univerzite Palackého v Olomouci, postgraduálne sociálnu prácu na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Výskumne sa venuje oblastiam rizikového správania detí a dospievajúcich, rannej vzťahovej väzbe, syndrómu vyhorenia v pomáhajúcich profesiách a jeho korelátom, aplikácii štatistických metód v sociálnom a pedagogickom výskume. Je spoluautorkou webovej stránky estatistika.ku.sk, ktorá je zameraná na problematiku štatistického spracovania dát v programe IBM SPSS a Microsoft Excel.

prof. Norbert Vrabec, PhD.

doc. Norbert Vrabec, PhD. je riaditeľom Centra mediálnej gramotnosti, ktoré je súčasťou Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

doc. Norbert Vrabec, PhD. je riaditeľom Centra mediálnej gramotnosti, ktoré je súčasťou Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Jeho výskumné záujmy sa sústreďujú najmä na vzťah mládeže a médií, sociálne dopady digitálnych technológií a metodologické aspekty výskumu médií. Participuje na viacerých rozvojových projektoch v oblasti mediálnych štúdií a mediálneho vzdelávania.