Skip to main content

EU Kids Online

Info o projekte

EU Kids Online je nadnárodná výskumná sieť. Usiluje sa o zlepšenie poznatkov o online možnostiach, rizikách a bezpečnosti európskych detí. Používa rôzne metódy na mapovanie skúseností detí a rodičov s internetom v dialógu so zainteresovanými stranami z vnútroštátnej a európskej politiky.

Do roku 2014 výskumný network spadal pod London School of Economics a od roku 2014 vedie sieť profesor Uwe Hasebrink z Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut (HBI), Nemecko. V začiatkoch bol EU Kids Online finacované z programu EU Lepší internet pre deti (Better Internet for Kids)

Zber dát v rámci EU Kids online sa vo väčšine európskych krajín prvýkrát uskutočnil v roku 2010, no v prostredí Slovenskej republiky sa zber dát realizoval až v roku 2018 a to ako súčasť výskumu koordinovaného networkom EU Kids Online v 19 európskych krajinách.

Výskum na Slovensku realizovala Katolícka univerzita v Ružomberku ako partner Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v projekte Podpora ochrany detí pred násilím, ktorý sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Výskumný tím tvorili odborníci z Katedry žurnalistiky a Katedry psychológie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a výskumníci z Masarykovej univerzity v Brne.

Metodológia

Vzorka

Výskum vychádza zo vzorky 969 detí a dospievajúcich vo veku 9 – 17 rokov, ktorí používajú internet. Vo vzorke bolo zastúpených 51 % chlapcov a 49 % dievčat. Jednotlivé vekové kohorty boli zastúpené nasledovne: 9 – 11 rokov (30,5 %), 12 – 14 rokov  (32,7 %) a 15 – 17  rokov (36,8 %).  Priemerný vek bol 13,2 rokov  (SD = 2,6 rokov).  V správe sú uvedené výsledky z dát, ktoré boli štatisticky prevážené, aby zodpovedali rozloženiu detí a mladistvých z pohľadu veku a pohlavia v celej populácii Slovenskej republiky.

Dotazník

Vo výskume bol použitý dotazníkový nástroj vytvorený pre potreby projektu EU Kids Online IV, v rámci ktorého sa zbierajú dáta  v ďalších európskych krajinách. Hlavnej vlne výskumu predchádzal pilotný výskum na vzorke 290 respondentov vo veku 9 – 18 rokov zo škôl v okrese Ružomberok.

Výber vzorky

Vytvorenie reprezentatívnej vzorky zo základného súboru detí vo veku 9 až 17 rokov,  ktoré používajú internet, bolo uskutočnené náhodným výberom z registra obcí a miest SR. Podkladom pre tento výber boli oficiálne štatistiky zo sčítania obyvateľstva z roku 2011. Vzorka mala rozsah 200 územných výberových jednotiek, v ktorých sa náhodnou prechádzkou (podľa vopred stanovených pravidiel) robil výber domácností.

Priebeh zberu dát

Zber dát prebiehal od 30. apríla 2018 do 12. júna 2018  v domácnostiach s dieťaťom alebo dospievajúcim v požadovanom veku. Pri zbere dát bola použitá metóda  CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Nástroj využívaný pre terénny zber údajov bol online nástroj pre terénne dopytovanie Nfield. Staršie deti vypĺňali dotazník bez prítomnosti rodičov.

Etické aspekty výskumu

Nevyhnutnou podmienkou pre realizáciu výskumných rozhovorov  bolo získanie písomného súhlasu zákonných zástupcov dieťaťa a ústneho súhlasu dieťaťa alebo dospievajúceho, ktoré prebehlo priamo v domácnosti. Dotazníky boli anonymné a osobné informácie od rodičov boli získané len za účelom možnej kontroly anketárov a boli archivované len po dobu šiestich mesiacov.  Pri každej odpovedi si respondent mohol vybrať možnosť Neviem alebo Radšej nechcem odpovedať.