Skip to main content

Konferencia

Bezpečnosť detí v digitálnom priestore

Pozývame Vás na konferenciu

Srdečne Vás pozývame na konferenciu Bezpečnosť detí v digitálnom priestore, ktorá sa uskutoční 7. 2. 2023 na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Zámerom konferencie je stretnutie výskumníkov a odborníkov z praxe, sieťovanie, spoločná diskusia v širokých témach využívania digitálneho priestoru deťmi a mladými. Konferencia bude mať dve sekcie: výskumnú, kde slovenskí výskumníci budú prezentovať ich aktuálne vedecké zistenia, a odbornú, v ktorej vystúpia odborníci z praxe z organizácií, ktoré sa prakticky venujú práci s deťmi a mladými v oblasti digitálneho priestoru.

Miesto a čas: Katolícka univerzita v Ružomberku, 7. 2. 2023
(Medzinárodný deň bezpečného internetu)

Organizátor:

  • Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (MPSVR
  • SR);
  • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny;
  • Katolícka univerzita v Ružomberku;
  • digiQ

Program konferencie:

8:30 – 9:45 Registrácia
9:45 – 10:00 Otvorenie konferencie (príhovory čestných hostí, Rektor KU Jaroslav Demko, poslankyňa Európskeho parlamentu Miriam Lexmann)
10:00 – 10:20 Kultúrna vložka (umelecké vystúpenie Katedry hudby PFKU)
10:20 – 12:00 Keynote speakers

10:20 – 10:50 Mgr. Mária Vargová, riaditeľka NKS pre riešenie problematiky násilia na deťoch MPSVaR [Deti – domorodci v digitálnom veku]
10:50 – 11:20 doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. Interdisciplinární výzkum internetu a společnosti FSS MUNI [Online rizika u dětí a dospívajících]
11:20 – 11:50 Juraj Holdoš, Pavel Izrael, Angela Almašiová, Katarína Kohútová, Katolícka univerzita v Ružomberku [Výskumná správa: Prežívanie a správanie detí a mládeže na Slovensku v roku 2022]

12:00 – 13:00 Obed

13:00 – 15:20 Odborná sekcia (chairman: Marián Hamada)

13:00 – 13:20 Andrea Cox, Vzdelávanie k digitálnemu občianstvu: očakávanie a realita.
13:20 – 13:40 Silvester Buček, Vzdelávací potenciál digitálnych hier
13:40 – 14:00 Stanislav Matějka, Viktória Norisová, Regulácia alebo prevencia? Účinný nástroj na ochranu detí v meniacom sa mediálnom priestore

14:00 – 14:20 Prestávka 

14:20 – 14:40 Kristína Blažeková, Mladí ľudia v záplave (dez)informácií – ako  prinášať tému mediálnej gramotnosti do škôl?
14:40 – 15:00 Andrej Kostanjevec, Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K
15:00 – 15:20 Katarína Bennárová, Riziká online priestoru – ako  sa správať v online priestore, aby sme my a deti boli v bezpečí (Z aplikačnej praxe Policajného zboru v oblasti páchania počítačovej kriminality)

13:00 – 15:20 Vedecká sekcia (chairman: Juraj Holdoš) 

13:00 – 13:20 Katarína Hollá, Sexting a jeho nástrahy u dospievajúcich
13:20 – 13:40 Mária Dědová, Násilie a šikanovanie ako významné ohrozenia u detí
13:40 – 14:00 Miriam Niklová, Prevencia online rizikového správania v edukačnej praxi

14:00 – 14:20 Prestávka 

14:20 – 14:40 Mário Dulovics, Digitálna vulnerabilita detí a dospievajúcich v teoreticko-empirických súvislostiach
14:40 – 15:00 Michal Božik, Rozdiely medzi otcami a matkami detí mladšieho školského veku v rodičovskom správaní vo vzťahu k médiám a ich súvislosti s vybranými aktivitami detí pred obrazovkami digitálnych zariadení
15:00 – 15:20 Michaela Šavrnochová, Špecifiká excesívneho používania internetu u detí a dospievajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia

15:30 Záver konferencie