Skip to main content

Konferencia

Bezpečnosť detí v digitálnom priestore 2024

Pozývame Vás na konferenciu

Srdečne Vás pozývame na konferenciu Bezpečnosť detí v digitálnom priestore. 2 ročník konferencie sa uskutoční 6. 2. 2024 (Medzinárodný deň bezpečného internetu) na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Digitálny priestor je neoddeliteľnou súčasťou života detí a mladých ľudí. Prináša im mnoho príležitostí, ale aj výziev. Konferencia o využívaní digitálneho priestoru deťmi a mladými je platformou na stretnutie výskumníkov, odborníkov z praxe a zástupcov organizácií, ktoré sa venujú tejto problematike. Cieľom konferencie je zdieľať poznatky a skúsenosti, diskutovať o výzvach a príležitostiach digitálneho sveta a spoločne hľadať riešenia.

Z konferenčných príspevkov bude zostavený recenzovaný zborník.

Miesto a čas: Katolícka univerzita v Ružomberku, 6. 2. 2024
(Medzinárodný deň bezpečného internetu)

Organizátor:

 • Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (MPSVR SR)
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Katolícka univerzita v Ružomberku
 • digiQ

Vedecký výbor konferencie:

 • prof. David Šmahel, PhD. (Interdisciplinární výzkum internetu a společnosti, Masarykova univerzita)
 • prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola)
 • doc. PaedDr. Katarína Hollá PhD. (Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
 • doc. Mgr. Vladimír Lichner, PhD. (Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
 • doc. PhDr. Angela Almašiová, PhD. (Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku)
 • doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD. (Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku)
 • doc. Mgr. Juraj Holdoš, PhD. (Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku)

Registrácia a konferenčné poplatky

Registrácia účastníkov prebieha od 20. októbra do 20. januára 2024 cez elektronický formulár:

Registračný formulár

Konferenčné poplatky

konferenčný poplatok aktívny/a aj pasívny/a účastník/čka študent/ka*
uhradený do 20.1.2024 35,- EUR 20,- EUR

* študenti denného štúdia všetkých troch stupňov

Konferenčný poplatok zahŕňa: účasť na programe konferencie, konferenčné materiály, program, knihu abstraktov, obed vo forme bufetových stolov, občerstvenie počas konferencie a zborník príspevkov v elektronickej forme.

Konferenčný poplatok je potrebné uhradiť na účet SK86 8180 0000 0070 0022 4305, do 20.1.2024.  Variabilný symbol 130291. Do správy pre prijímateľa resp. do účelu platby uveďte meno, za koho je konferenčný poplatok uhradený (ak pôjde o skupinovú úhradu, uveďte samostatne priezviská všetkých prihlásených, inak nebude možné platbu identifikovať).

Údaje pre prevod:
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
BIC (SWIFT): SPSRSKBA
Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 6929/32, 811 07 Bratislava, Slovenská republika
Názov a adresa prijímateľa: Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Hrabovská cesta 1, 034 01, Ružomberok, Slovenská republika

Kalendár

Otvorenie registrácie: 20.10.2023
Koniec registrácie: 20.1.2024
Oznam o (ne)akceptácii abstraktov: 25.1.2024
Uhradenie konferenčného poplatku: 20.1.2024
Zverejnenie programu: 25.1.2024
Konferencia: 06.2.2024
Dátum odovzdania príspevkov do zborníka: 06.02.2024
Publikácia zborníka: Leto 2024

Organizačný výbor konferencie:

doc. PhDr. Angela Almašiová, PhD.,
doc. Pavel Izrael, PhD.
doc. Juraj Holdoš, PhD.
PhDr. Katarína Kohútová, PhD.
Ing. Marián Hamada, PhD.
Mgr. Andrea Cox
Mgr. Lenka Horvátová

8:30  –  9:45 Registrácia

9:45 – 10:20 Otvorenie konferencie (príhovory čestných hostí):

Rektor KU doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.,

Odbor školstva a športu ŽSK Mgr. Bibiana Jančiová,

Riaditeľka Národného koordinačnéhostrediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch MPSVaR  Mgr. Mária Vargová,

Umelecké vystúpenie Katedry hudby PF KU.

10:20 − 12:00 Keynote speakers

10:20 – 10:40 Nariadenie o digitálnych službách (DSA) (JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD., Európska komisia)

10:40 – 11:00 Implementácia modelu CO-VITALITY s dôrazom na rozvoj silných stránok detí ako efektívna podpora ich digitálnej bezpečnosti (prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola.)

11:00 – 11:20 Premeny poradenstva v kontexte premien komunikačnej paradigmy – dištančné poradenstvo v práci s deťmi a mládežou (doc. Mgr. Vladimír Lichner, PhD., Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

11:20 – 11:40 Výskumná správa: Vybrané formy rizikového správania detí a mládeže v roku 2023 (doc. PhDr. Angela Almašiová, PhD., doc. Mgr. Juraj Holdoš, PhD., doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD., PhDr. Katarína Kohútová, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku)

12:00 – 13:00 Obed

 

13:00 – 16:00 Odborná sekcia I (moderátor: Marián Hamada)

13:00 – 13:20  Príležitosti a riziká streamovacej platformy Twitch (Mgr. Andrea Cox)

13:20 – 13:40 Digitálni rodičia (Mgr. Barbora Okruhľanská)

13:40 – 14:00 Ako sprevádzať deti sexuálnym dozrievaním v dobe ľahko dostupnej pornografie (Lívia Halmkan Smiešna)

14:00 – 14:30 Prestávka

14:30 – 14:50 Online výzvy v životoch mladých ľudí (Mgr. Marianna Heřmánková)

14:50 – 15:10 Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi (PhDr. Ľudmila Húsková, PhD.)

15:10 – 15:30 Prevencia rizikového správania v školskom prostredí (Mgr. Milada Kovalíková)

13:00 – 16:00 Odborná sekcia II (moderátor: Pavel Izrael)

13:00 – 13:20 Prečo potrebujeme mládež? (Ing. Marcel Rypák, MSc.)

Europe Direct Žilinský kraj – skúsenosti z prednášok pre mládež na tému bezpečnosť sociálnych sietí, dezinformácie a online zdroje informácií       (Mgr. Zuzana Stančíková, PhD.)

13:20 – 13:40 Národný projekt Prevencia a eliminácia násilia a sociálneho vylúčenia prostredníctvom národných liniek pomoci (Mgr. Andrej Kostanjevec)

13:40 – 14:00 Kde sa začína a kam siaha zodpovednosť influencerov?                                (Mgr. Viktória Norisová, PhD.,  Mgr. Michal Hradický)

14:00 – 14:30 Prestávka

14:30 – 14:50 Ako efektívne chrániť deti v digitálnom priestore: techológia a jej dopad na ľudské práva (JUDr. Eliška Pírková, PhD.)

14:50 – 15:10 Dospievajúci muži na Slovensku v riziku: kyberazyl ako rizikový faktor v sociálnej zrelosti muža (Mgr. Matej Almáši, PhD.)

15:10 – 15:30 Modely zavádzania pravidiel ohľadom digitálnych technológií na školách (Mgr. Michal Božík)

 

13:00 – 16:00 Vedecká sekcia (moderátorka: Angela Almašiová)

13:00 – 13:20 Metodika C.Y.B.E.R. k prevencii kyberagresie – teoretický a metodický fundament (doc. PaedDr. Katarína  Hollá, PhD.)

13:20 – 13:40 Nadmerné používanie internetu u žiakov základných škôl a syndróm FOMO (prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD.)

13:40 – 14:00 Kyberšikanovanie v podmienkach základných škôl na Slovensku z aspektu agresorov (doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD.)

14:00 – 14:30 Prestávka

14:30 – 14:50 Online rizikové správanie adolescentov v kontexte sociálnej izolácie (Mgr. Magdaléna Hovanová, PhD., Mgr. Simona Čečková)

14:50 – 15:10 Sharenting, digitálne rodičovstvo a súkromie detí v ére sociálnych médií (Mgr.  Kristína  Bielčiková, PhD., PaedDr. Libuša Gužíková)

15:10 – 15:30 Digitálny priestor v kontexte mladých ľudí: riziká a príležitosti (PhDr. Zuzana Draková, PhD.)

 

13:00 – 16:00 Doktorandská sekcia (moderátor: Juraj Holdoš)

13:00 – 13:20 Porucha v dôsledku hrania digitálnych hier (Gaming disorder): Nejasnosti, problémy a projekt ORE ako ich možné východisko (Mgr. Anna Urbancová)

13:20 – 13:40 Ťažkosti v emočnej regulácii, stres, copingový štýl vyhýbania sa a ďalšie psychologické prediktory závislosti od internetu u vysokoškolských študentov (Mgr. Samar Issmailová)

13:40 – 14:00 Možnosti a limity tvorby web stránky pre potreby vyučovania a bezpečnostný kontext (PaedDr. Natália Hrkotáčová)

14:00  – 14:30 Prestávka

14:30 – 14:50 Multidisciplinárny prístup riešenia sextingu u maloletého dieťaťa v inštitucionálnej starostlivosti – príklad dobrej praxe (Mgr. Lenka Horváthová)

16:00 Záver konferencie (kuloárne diskusie, sieťovanie)