Skip to main content

EU Kids Online

O autoroch

Pavel Izrael, PhD.

Národný koordinátor za Slovensko pre výskumný network EU kids online IV (2015-2020 ) - je vedúcim Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Národný koordinátor za Slovensko pre výskumný network EU kids online IV (2015-2020 ) - je vedúcim Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zaoberá sa problematikou rodičovskej mediácie, vplyvu médií na rodiny a mediálnou výchovou. Je spoluautorom učebnice mediálnej výchovy pre základné školy. Člen riadiaceho výboru v európskom výskumnom projekte ISCH COST Action IS1410 The Digital Literacy and multimodal practices of young children (2015 – 2019). Hlavný riešiteľ projektu Vega 1/0638/17: Mediálne návyky a kompetencie detí v ranom detstve a mladšom školskom veku. Stojí za webovou stránkou rodinaamedia.ku.sk, ktorá je zameraná na mediálnu výchovu v rodine a je určená rodičom a vychovávateľom.

Prof. David Smahel, M.Sc. et Ph.D.

Prof. David Smahel, M.Sc. et Ph.D. je profesorom na Fakulte sociálnych štúdií a Fakulty informatiky Masarykovej univerzity v Českej republike.

Prof. David Smahel, M.Sc. et Ph.D. je profesorom na Fakulte sociálnych štúdií a Fakulty informatiky Masarykovej univerzity v Českej republike. Je členom interdisciplinárneho výskumného tímu pre internet a spoločnosť (IRTIS: irtis.fss.muni.cz), ktorý skúma sociálno-psychologické dôsledky internetu a technológie. Súčasný výskum sa zameriava na používanie internetu adolescentmi a dospelými, online riziká detí a adolescentov, online závislosti, digitálne technológie a zdravie a bezpečnosť IKT. Je šéfredaktor vedeckého časopisu Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace a je spoluautorom knihy Digital Youth: The Role of Media in Development (Springer, 2011).

Juraj Holdoš, PhD.

Juraj Holdoš, PhD. je odborný asistent na katedre psychológie filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Juraj Holdoš, PhD. je odborný asistent na katedre psychológie filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zaujíma sa o používanie nových medií najmä mladými ľuďmi, závislosť od internetu a jej možnosti liečby. Pôsobí tiež ako psychológ v Poradenskom centre KU. Od roku 2013 do 2015 je hlavným riešiteľom výskumného projektu Internetová závislosť a osobnosť typu D (Sociálna inhibícia a negatívna afektivita v kontexte problematického používania internetu v populácii univerzitných študentov). Zástupca Katolíckej univerzity v úlohe experta na Ministerstve práce, sociálnych veci a rodiny v projekte Podpora ochrany detí pred násilím a v pracovnej skupine ku vzniku Linky pomoci.

doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D.

doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. je docentkou na Masarykovej univerzite v Brne v Českej republike, kde pracuje na Fakulte sociálnych štúdií.

doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. je docentkou na Masarykovej univerzite v Brne v Českej republike, kde pracuje na Fakulte sociálnych štúdií. Je členkou interdisciplinárneho výskumného tímu pre internet a spoločnosť (IRTIS). Medzi jej výskumné záujmy patrí agresia online a kyberšikana, online komunity, zdravie a digitálna technológia, účasť online alebo sebaprezradenie a súkromie na internete.

doc. Norbert Vrabec, PhD.

doc. Norbert Vrabec, PhD. je riaditeľom Centra mediálnej gramotnosti, ktoré je súčasťou Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

doc. Norbert Vrabec, PhD. je riaditeľom Centra mediálnej gramotnosti, ktoré je súčasťou Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Jeho výskumné záujmy sa sústreďujú najmä na vzťah mládeže a médií, sociálne dopady digitálnych technológií a metodologické aspekty výskumu médií. Participuje na viacerých rozvojových projektoch v oblasti mediálnych štúdií a mediálneho vzdelávania.

Lenka Dedkova, Ph.D.

Lenka Dedkova, Ph.D. je výskumníčkou na Masarykovej univerzite v Brne v Českej republike.

Lenka Dedkova, Ph.D. je výskumníčkou na Masarykovej univerzite v Brne v Českej republike. Je členkou interdisciplinárneho výskumného tímu pre internet a spoločnosť (IRTIS) a Managing Editor vedeckého časopisu Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace. Medzi jej hlavné výskumné záujmy patrí agresia online, interakcia s neznámymi ľuďmi z internetu, mediácia rodičov a bezpečnosť online.